Domov Events Cloud computing z právnej perspektívy /prednášajúci: JUDr. Štefan Pilár, Mgr. Damián Palašta/

Dátum

jún 04 2024

Čas

9:00 - 15:00

Cena

€144.00

Cloud computing z právnej perspektívy /prednášajúci: JUDr. Štefan Pilár, Mgr. Damián Palašta/

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na seminár

Cloud computing z právnej perspektívy

4. jún 2024

Pro Seminar, s.r.o. Vás srdečne pozýva na odborný seminár, ktorého cieľom je oboznámiť účastníkov s právnymi súvislosťami, ktoré vystupujú do popredia pri využívaní služieb cloud computingu. Zameriame sa na zadefinovanie a vysvetlenie pojmu cloud computing, jeho právnu reguláciu, zmluvné vzťahy, právnu zodpovednosť, ochranu údajov nachádzajúcich sa v cloude a autorské práva so zameraním na cloud computing a štátnu správu.


Prednášajúci:

JUDr. Štefan Piláradvokát s 8 ročnou praxou v advokácii so špecializáciou na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov, IT právo, právo duševného vlastníctva, elektronický podpis a ochranu súkromia. Je členom Pracovnej skupiny pre verejné právo, poradného orgánu predsedníctva Slovenskej advokátskej komory (SAK) a Asociácie kybernetickej bezpečnosti (AKB). Štefan je certifikovaný ako ISO/IEC 27001 Lead Auditor a certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti s vyše 40 vykonanými auditmi vo verejnom a súkromnom sektore.

V minulosti pôsobil aj ako právny poradca CSIRT-u alebo ako spolutvorca z. č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Na medzinárodnej úrovni pôsobil v pozícii národného experta pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, a to v rámci pracovných platforiem Európskej komisie (NIS Expert Group, Komitologický výbor NIS, Politika kybernetickej bezpečnosti – Galileo). V pozícii národného právneho poradcu pravidelne zastupuje SR na medzinárodných cvičeniach kybernetickej obrany (Locked Shields, Cyber Coalition)

Podieľal na implementačných projektoch z oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, elektronizácie a prechodu do „paperless“ prostredia za využitia el. podpisu, el. pečate a časovej pečiatky pre významné SW spoločnosti, telekomunikačného operátora, poskytovateľov bankových a finančných služieb a ďalšie subjekty plniace požiadavky súvisiacej legislatívy. Podieľal sa na implementačných projektoch zavádzajúcich opatrenia pre spracúvanie a ochranu informácií z oblastí zdravotníctva, verejnej správy, cloud computingu, telekomunikačných služieb alebo finančného sektora.

Mgr. Damián Palašta – pôsobí v advokátskej kancelárii SIGNUM legal s.r.o. so špecializáciou na IT právo, umelú inteligenciu a duševné vlastníctvo a súčasne je doktorandom na Ústave práva a technológií PF Masarykovej univerzity, kde sa venuje umelej inteligencii a duševnému vlastníctvu, najmä generatívnej umelej inteligencii, strojovému učeniu, neurónovým sieťam a ich právnej regulácii. Damián okrem iného absolvoval kurz na Univerzite v Tartu o umelej inteligencii a letnú školu o práve a logike organizovanú Európskym univerzitným inštitútom a Harvard Law School.


Cieľová skupina:
interní právnici orgánov verejnej moci, projektoví manažéri IT projektov, vedúci IT oddelení, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, advokáti, podnikatelia využívajúci služby cloud computingu, compliance officeri a ďalší záujemcovia


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania:      4.6.2024
*Uzávierka záväzných prihlášok: 31.5.2024
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod. 

Účastnícky poplatok:     144,00 € s DPH
(120 € bez DPH)


 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:                                      SK23 1100 0000 0029 4309 1058
SWIFT/BIC:                         TATRSKBX
Variabilný symbol:           IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Program:

 • Úvod do cloud computingu: Definícia a základné princípy tejto technológie, ktorá umožňuje prístup k zdieľaným zdrojom.
 • Typy služieb cloud computingu: Komparácia rôznych typov cloudových riešení a ich vplyv na právne aspekty.
 • Zmluvné vzťahy: Analýza typických zmluvných ustanovení v cloudových zmluvách, vrátane služieb SLA (Service Level Agreement) a zodpovednosti objednávateľa a poskytovateľa.
 • Ochrana údajov: Hlboký pohľad na otázky súvisiace s ochranou údajov v cloudovom prostredí, vrátane dodržiavania požiadaviek GDPR (kontext obsahu údajov, geografického umiestnenia, prenosy osobných údajov do tretích krajín a pod.).
 • Právne riziká: Identifikácia hlavných právnych rizík spojených s používaním cloudových služieb a stratégie na ich minimalizáciu.
 • Autorské práva: Autorské práva a služby cloud computingu, licenčné dojednania.
 • Právne trendy: Informácie o najnovších právnych trendoch a vyhliadkach v oblasti cloud computingu, vrátane legislatívnych zmien a súdnych rozhodnutí.
 • Praktické odporúčania: Poskytnutie praktických odporúčaní a postupov pre organizácie pri riešení právnych otázok spojených s používaním cloudových služieb.

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
+421 905 690 581
+421 948 019 994


Prihlásiť na seminár

 • 00

  dní

 • 00

  hodín

 • 00

  minút

 • 00

  sekúnd

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *