Domov Events Pravidlá pre zákazky financované z fondov EÚ (Program Slovensko) v novom programovom období /lektor: Mgr. Branislav Hudec/

Dátum

nov 22 2023
Expired!

Čas

9:00 - 15:00

Cena

€90.00

Pravidlá pre zákazky financované z fondov EÚ (Program Slovensko) v novom programovom období /lektor: Mgr. Branislav Hudec/

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na odborný seminár

Pravidlá pre zákazky financované z fondov EÚ (Program Slovensko) v novom programovom období

22. november 2023

V novom programovom období 2021 – 2027 sa avizuje výrazné zjednodušenie procesov pre prijímateľov prostriedkov z fondov EÚ a najpodstatnejšou zmenou je vytvorenie jedného programu namiesto šiestich, kreovanie jedného riadiaceho orgánu, ktorý bude primárne za tento program zodpovedný, sú vytvorené jednotné pravidlá, vrátane jednotnej metodiky pre verejné obstarávanie. Ide o Program Slovensko, ktorý bol Európskou komisiou schválený 21.11.2022 a celková výška zdrojov z fondov EÚ pre tento program je 12,594 mld. eur. Najväčšia časť z balíka v sume 12,59 mld. eur je v Programe Slovensko vyčlenená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti, kam patrí aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov a energetická efektívnosť podnikov. Bude sa investovať do vedy, výskumu, inovácií, priemyselnej transformácie, digitalizácie a podpory rastu malých a stredných podnikov, ďalej významná časť nových eurofondov bude určená na riešenie problémov spojených s budovaním a opravou ciest I. triedy, ciest II. a III. triedy a rekonštrukcie miestnych komunikácií. Ďalšia časť zdrojov z nového balíka pôjde na ochranu prírody a životného prostredia, medzi nimi aj investície do ekologickej verejnej dopravy a cyklodopravy a prostriedky Programu Slovensko budú smerovať tiež na rozvoj kultúry a ochranu kultúrneho dedičstva. Projekty financované z Programu Slovensko budú realizované dodávateľmi, ktorí budú úspešnými uchádzačmi verejného obstarávania a pravidlá pre proces a kontrolu verejného obstarávania sú predmetom úpravy v novej Príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, ktorá nadobudla účinnosť 22.12.2022. Cieľom tohto školenia je predstaviť základné kapitoly tejto príručky týkajúce sa procesného zadávania zákaziek, ktoré bude kontrolovať Úrad pre verejné obstarávanie v postavení sprostredkovateľského orgánu.


Prednášajúci:
Mgr. Branislav Hudec
– pôsobí na Úrade pre verejné obstarávanie ako generálny riaditeľ sekcie metodiky a vzdelávania. Disponuje 18 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, kde pôsobil ako riaditeľ odboru verejného obstarávania. Pôsobil aj na Ministerstve financií SR (kontrola eurofondových zákaziek), a v súkromnom sektore (príprava ponúk a uplatňovanie revíznych postupov za uchádzača). Je autorom príručiek pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.


Cieľová skupina:
verejní obstarávatelia, záujemcovia a prijímatelia pomoci z fondov EÚ, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, konzultanti vo verejnom obstarávaní, advokáti a ďalší záujemcovia.


Program:

 • Nová príručka pre žiadateľov / prijímateľov k procesu a kontrole VO na programové obdobie 2021 – 2027 a jej východiská
 • Vzorové dokumenty ako prílohy novej príručky (vzor výzvy na predkladanie ponúk, určenie PHZ, test bežnej dostupnosti, pomocné kontrolné zoznamy k úplnosti dokumentácie
 • ÚVO v pozícii sprostredkovateľského orgánu zodpovedného za výkon kontroly eurofondových zákaziek v rámci Programu Slovensko
 • Predstavenie systému kontroly podľa siedmej hlavy zákona o VO • kontrola pred vyhlásením zákazky (predbežná kontrola)
  • kontrola po uzavretí zmluvy
 • Výstupy z kontroly ÚVO
  • protokoly a záznamy
  • možnosti na námietky proti zisteniam ÚVO na strane prijímateľa
 • Riziková analýza
  • nie všetky zákazky budú kontrolované zo strany ÚVO
 • Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
 • Zákazky s nízkou hodnotou vs. eurofondové zákazky s nízkou hodnotou
 • Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o VO
 • Overenie hospodárnosti
 • Konflikt záujmov vo VO so zameraním na fondy EÚ
 • Finančné opravy za porušenie pravidiel VO
  • predstavenie pravidiel podľa usmernenia EK a novej príručky
  • ÚVO ako subjekt, ktorý navrhuje výšku finančných opráv
  • zistenia ÚVO a zistenia riadiacich orgánov a auditov v programovom období 2014 – 2020
 • Modelové prípady na chyby vo verejnom obstarávaní
 • Možné porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže

Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 22.11.2023

*Uzávierka prihlášok: 20.11.2023

Účastnícky poplatok:     90,00 € s DPH
(75 € bez  DPH)


 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.
 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.
  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
  IBAN:                                   SK23 1100 0000 0029 4309 1058
  SWIFT/BIC:                      TATRSKBX
  Variabilný symbol:         IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

  Registrácia, informácie a otázky:
  info@proseminar.sk
  halmesova@proseminar.sk
  +421 905 690 581
  +421 948 019 994


  Prihlásiť na seminár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *