Domov Events Eurofondové verejné obstarávanie – Jednotná príručka, verzia 2 účinná od 31. marca 2022 /lektor: Mgr. Branislav Hudec/

Dátum

jún 21 2022
Expired!

Čas

9:00 - 15:00

Cena

€80.00

Eurofondové verejné obstarávanie – Jednotná príručka, verzia 2 účinná od 31. marca 2022 /lektor: Mgr. Branislav Hudec/

Seminár ponúka aktuálny pohľad na nové pravidlá vo verejnom obstarávaní, ktoré vstúpili do platnosti od 31. marca t. r., prijatím „veľkej“ novely zákona o verejnom obstarávaní v prepojení s aktualizáciou Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k verejnému obstarávaniu verzia 2. Seminár predstaví pravidlá verejného obstarávania a korekcií, poukáže na špecifiká a časté pochybenia a zistenia porušenia zákona o verejnom obstarávaní v rámci výkonu kontrol, a tiež zistenia z auditov Európskej komisie a následky týchto zistení na rozhodovaciu prax národných kontrolných orgánov.


Prednášajúci:
Mgr. Branislav Hudec
– pôsobí na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 16 ročnými skúsenosťami  v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ministerstve koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, je autorom novej Jednotnej príručky pre žiadateľov a prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ministerstva, a tak disponuje aj praktickými skúsenosťami s vyhlasovaním a zadávaním zákaziek. Študoval právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.


Cieľová skupina:
verejní obstarávatelia, záujemcovia a prijímatelia pomoci z fondov EÚ, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, konzultanti vo verejnom obstarávaní, advokáti a ďalší záujemcovia.


Program:

 • Aktualizácia Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k verejnému obstarávaniu v kontexte novely zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 31.03.2022
 • Pôsobnosť, štruktúra príručky a zmeny, ktoré ovplyvnila „veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní
 • Realizácia verejného obstarávania (určenie PHZ, výber postupu z pohľadu finančného limitu)
 • Prehľad pravidiel pre kontrolu eurofondových zákaziek – podstatná redukcia počtu kontrol, zavedenie ich dobrovoľnosti vo fáze pred vyhlásením VO/uzavretím zmluvy
 • Aké pravidlá má prvá ex-ante kontrola, druhá ex-ante kontrola a ex-post kontrola
 • Novinky a zjednodušenia pre eurofondové zákazky s nízkymi hodnotami + povinnosť používania elektronickej platformy)
 • Kontrola zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (bývalé elektronické trhovisko), vrátane nových OPET účinných od 2.8.2021 + kontrola pravidiel na uzatváranie dodatkov
 • A čo výnimky? Ako musí prijímateľ postupovať, ak zadáva zákazku, na ktorú sa pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje?
 • Pravidlá pre zákazky zadávané dotovanými podnikateľmi, ktorí získajú viac ako 50% a 50% a menej finančných prostriedkov z fondov EÚ
 • Novela zákona o verejnom obstarávaní – zmeny v kontexte eurofondových zákaziek (zvýšené finančné limity, dve kategórie zákaziek s nízkou hodnotou, elektronická platforma ako povinný nástroj na zadávanie iných ako nadlimitných zákaziek, uvoľnenie pravidiel pre dotovaných podnikateľov, ktorí získajú viac ako 50% z fondov EÚ, zrušenie povinnej kontroly ÚVO v prípade eurofondových nadlimitných zákaziek, inštitút zjavne nedôvodných námietok, rozšírenie rozsahu informácií o výsledku vyhodnotenia ponúk adresovaných neúspešným uchádzačom)
 • Finančné opravy (korekcie) za nedostatky vo verejnom obstarávaní
 • Kompletné predstavenie Metodického pokynu CKO č. 5 k finančným opravám a Usmernenia Európskej komisie k určeniu finančných opráv zo dňa 14.05.2019
 • Nové typy porušení spojených s finančnými opravami
 • Čo považujú slovenské kontrolné orgány (riadiace orgány, orgán auditu, ÚVO) a čo audity Európskej komisie za nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré majú za následok finančné opravy?
 • Zistenia z praxe od našich národných kontrolných orgánov (riadiace orgány, ÚVO, orgán auditu)
 • Modelové prípady – nájdite chybné verejné obstarávanie (praktické cvičenie, kde budeme hľadať chyby vo verejnom obstarávaní)
 • Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní
 • Porušenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže
 • Nová úloha ÚVO v pripravovanom programovom období 2021-2027 pri kontrole eurofondových zákaziek

Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 21.6.2022

*Uzávierka prihlášok: 17.6.2022

Účastnícky poplatok:
80 € s DPH


 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.
 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.
  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
  IBAN:                                   SK23 1100 0000 0029 4309 1058
  SWIFT/BIC:                      TATRSKBX
  Variabilný symbol:         IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
JUDr. Emília Halmešová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *