Domov Events Kataster nehnuteľností v aktuálnej katastrálnej a súdnej praxi / lektori: JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Ľubomíra Šoltysová

Dátum

sep 26 2022
Expired!

Čas

9:00 - 15:30

Cena

€90.00

Kataster nehnuteľností v aktuálnej katastrálnej a súdnej praxi / lektori: JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Ľubomíra Šoltysová

Rozsah normatívnej regulácie zápisu údajov do katastra nehnuteľností je tak v katastrálnom zákone ako aj v osobitných právnych predpisoch neprimerane stručný. Vzhľadom k tejto skutočnosti si správna aplikácia právnej úpravy zápisu údajov (práv k nehnuteľnostiam a poznámok) do katastra nehnuteľností vyžaduje znalosť katastrálnej súdnej praxe na všetkých stupňoch súdneho rozhodovania.

Cieľom seminára je priblížiť právnu úpravu spravovania katastra nehnuteľností a katastrálneho konania cez optiku stanovísk prezentovaných najmä v súdnych rozhodnutiach Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a v rozhodnutiach Ústavného súdu Slovenskej republiky, ale tiež krajských súdov v katastrálnych veciach a vo veciach slobodného prístupu k informáciám s presahom do spravovania katastra nehnuteľností.

Lektori venujú pozornosť katastru nehnuteľností ako zdroju údajov o nehnuteľnostiach, problematike materiálnej publicity katastra nehnuteľností a ochrane dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností a možnosti „nápravy“ nesprávneho zápisu do katastra nehnuteľností, atď.

Lektori taktiež informujú o pripravovanej novele katastrálneho zákona a o aktuálnom stave legislatívneho procesu.


Prednášajúci:

JUDr. Róbert Jakubáč, PhD. je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Je autorom niekoľkých desiatok odborných príspevkov z oblasti občianskeho práva a správneho práva, ako aj spoluautorom komentára ku katastrálnemu zákonu vydaného vydavateľstvom C. H. Beck v roku 2021. V roku 2015 mu bola udelená Cena Karola Planka za články publikované v časopise Justičná revue. V roku 2021 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu vecného práva. V rámci lektorskej činnosti prednášal pre Justičnú akadémiu a taktiež na podujatiach organizovaných Slovenskou advokátskou komorou.

Mgr. Ľubomíra Šoltysová pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, kde sa venuje najmä legislatívnej činnosti. V minulosti pôsobila aj ako vkladárka na okresnom úrade, katastrálnom odbore. Aktívne sa podieľala na príprave rozsiahlej novely katastrálneho zákona z roku 2018. V minulosti lektorovala semináre pre C. H. Beck, ako aj pre iné spoločnosti. Popri katastrálnej problematike sa špecializuje aj na ochranu osobných údajov a právo na prístup k informáciám v kontexte katastra nehnuteľností.


Cieľová skupina:

advokáti, koncipienti, notári, exekútori, realitné kancelárie, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť.


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 26.9.2022
*Uzávierka prihlášok: 22.9.2022
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Účastnícky poplatok:    90 € s DPH
(Nie sme platcami DPH)


 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.
  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
  IBAN:                                   SK23 1100 0000 0029 4309 1058
  SWIFT/BIC:                      TATRSKBX
  Variabilný symbol:         IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Program:

 • Význam zmyslu a účelu spravovania katastra nehnuteľností pri výklade právnej úpravy zápisov práv a iných údajov do katastra nehnuteľností v rozhodovacej praxi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 • Práva zapisované do katastra nehnuteľností v rozhodovacej praxi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (s osobitným dôrazom na problematiku predkupného práva a záložného práva na zabezpečenie budúcej pohľadávky, resp. pohľadávky, ktorej vznik závisí od splnenia podmienky)
 • Katastrálne konanie
  • všeobecná charakteristika
  • subsidiárna pôsobnosť správneho poriadku na katastrálne konania a význam princípov dobrej verejnej správy v katastrálnych veciach optikou súdnej praxe
  • vkladové konanie (začatie konania, účastníctvo, dokazovanie, rozhodovanie o návrhu na vklad)
  • rozhodovanie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o odvolaniach proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na     vklad
  • konanie o zázname
  • konanie o poznámke (s osobitným dôrazom na poznámky zapisované do katastra nehnuteľností v nadväznosti na súdne konania)
  • protest prokurátora v katastrálnych veciach v rozhodovacej praxi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 • Poskytovanie údajov katastra nehnuteľností v stanoviskách Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 • Analýza vybraných rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a krajských súdov v katastrálnych veciach a vo veciach slobodného prístupu k informáciám s presahom do spravovania katastra nehnuteľností
 • Informácia o pripravovanej novele katastrálneho zákona a o aktuálnom stave legislatívneho procesu
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
JUDr. Emília Halmešová


Prihlásiť na seminár

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *