Domov Events Smernica NIS 2 – Cesta ku kybernetickej bezpečnosti cez nové požiadavky a povinné subjekty /prednášajúci: JUDr. Štefan Pilár/

Dátum

jún 11 2024

Čas

9:00 - 15:00

Cena

€144.00

Smernica NIS 2 – Cesta ku kybernetickej bezpečnosti cez nové požiadavky a povinné subjekty /prednášajúci: JUDr. Štefan Pilár/

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na odborný seminár

Smernica NIS 2 – Cesta ku kybernetickej bezpečnosti cez nové požiadavky a povinné subjekty

11. jún 2024

Pro Seminar, s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár, ktorý sa obsahovo zameria na vysvetlenie základných častí Smernice NIS 2 a jej presahu do existujúcej právnej úpravy v podobe zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Program:

 • Vysvetlenie účelu Smernice NIS 2, ktorá prináša rozšírenie bezpečnostných požiadaviek oproti svojej predchodkyni a postihuje podstatne širší okruh povinných osôb, ktoré budú po novom musieť plniť „jej“ (v podobe novelizovaného zákona o kybernetickej bezpečnosti) bezpečnostné a ďalšie požiadavky.
 • Zadefinovanie očakávaného posilnenie postavenia a kompetencií ústredného orgánu štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť (Národný bezpečnostný úrad).
 • Zamýšľaný prístup pri identifikácii povinných osôb, ktorý po novom nemá byť založený na identifikačných kritériách prevádzkovaných služieb.
 • Zmeny aj v ďalších dnes zákonom vyžadovaných a povinnými subjektami aplikovaných požiadaviek, ako napr. klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných systémov alebo auditu kybernetickej bezpečnosti.
 • Významná zmenu sankčného mechanizmu, kedy má dôjsť k zásadnému sprísneniu pri postihovaní porušení zákonných požiadaviek, najmä podstatnému zvýšeniu pokút s hornou hranicou až 10 miliónov EUR.
 • Príklady z praxe, využitie komparácie so súčasne platnou právnou úpravou, identifikácia možných zmien súčasnej právnej úpravy v kontexte transpozície Smernice NIS 2 a ich kategorizácia podľa miery pravdepodobnosti ich výskytu medzi budúcimi zákonnými povinnosťami.
 • Záverom vysvetlíme, dokedy je potrebné čakať, aké prechodné lehoty na plnenie požiadaviek je možné očakávať a kedy začať s implementáciou požiadaviek Smernice NIS 2 v prípade súčasných povinných osôb, príp. požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti v prípade nových povinných osôb. Tieto (nové povinné osoby) sú totižto známe už aj dnes, pred povinnou transpozíciou Smernice NIS 2, pričom o tom nemusia ani tušiť.
 • Diskusia.

Prednášajúci:

JUDr. Štefan Piláradvokát s 8 ročnou praxou v advokácii so špecializáciou na kybernetickú bezpečnosť, ochranu osobných údajov, IT právo, právo duševného vlastníctva, elektronický podpis a ochranu súkromia. Je členom Pracovnej skupiny pre verejné právo, poradného orgánu predsedníctva Slovenskej advokátskej komory (SAK) a Asociácie kybernetickej bezpečnosti (AKB). Štefan je certifikovaný ako ISO/IEC 27001 Lead Auditor a certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti s vyše 40 vykonanými auditmi vo verejnom a súkromnom sektore.

V minulosti pôsobil aj ako právny poradca CSIRT-u alebo ako spolutvorca z. č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Na medzinárodnej úrovni pôsobil v pozícii národného experta pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, a to v rámci pracovných platforiem Európskej komisie (NIS Expert Group, Komitologický výbor NIS, Politika kybernetickej bezpečnosti – Galileo). V pozícii národného právneho poradcu pravidelne zastupuje Slovenskú republiku na medzinárodných cvičeniach kybernetickej obrany (Locked Shields, Cyber Coalition)

Súčasťou jeho odborného zamerania sú aj školenia a semináre zamerané na implementáciu a praktické skúsenosti s plnením požiadaviek právnych predpisov z oblastí jeho zamerania. Podieľal na implementačných projektoch z oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany osobných údajov, elektronizácie a prechodu do „paperless“ prostredia za využitia el. podpisu, el. pečate a časovej pečiatky pre významné SW spoločnosti, telekomunikačného operátora, poskytovateľov bankových a finančných služieb a ďalšie subjekty plniace požiadavky súvisiacej legislatívy. Podieľal sa na implementačných projektoch zavádzajúcich opatrenia pre spracúvanie a ochranu informácií z oblastí zdravotníctva, verejnej správy, cloud computingu, telekomunikačných služieb alebo finančného sektora.


Cieľová skupina:
interní právnici orgánov verejnej moci, projektoví manažéri IT projektov, vedúci IT oddelení, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, advokáti, osoby pôsobiace v regulovaných sektoroch podľa prílohy I a prílohy II Smernice NIS 2, manažéri kybernetickej bezpečnosti a CISO (Chief Information Security Officer), CIO (Chief Information Officer), CTO (Chief Technology Officer) a pracovníci dotknutých organizačných zložiek (IT, prevádzka, bezpečnosť),  compliance officerom a iní záujemcovia


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania:      11.6.2024
*Uzávierka záväzných prihlášok: 7.6.2024
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod. 

Účastnícky poplatok:     144,00 € s DPH
(120 € bez DPH)


 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:                                      SK23 1100 0000 0029 4309 1058
SWIFT/BIC:                         TATRSKBX
Variabilný symbol:           IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
+421 905 690 581
+421 948 019 994


Prihlásiť na seminár

 • 00

  dní

 • 00

  hodín

 • 00

  minút

 • 00

  sekúnd

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *