Domov Events Verejné obstarávanie v oblasti IT a nové postavenie ÚVO v zmysle zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov EÚ

Dátum

dec 13 2022
Expired!

Čas

9:00 - 15:00

Cena

115.00€

Verejné obstarávanie v oblasti IT a nové postavenie ÚVO v zmysle zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov EÚ

EÚ a v nadväznosti na to aj Slovenská republika zdôrazňuje potrebu rozvoja inovácií a digitalizácie, s čím je spojená aj zvýšená potreba obstarávania IT služieb. IT služby a rozdiel od iných bežných komodít majú svoje špecifiká, ktoré ovplyvňujú proces obstarávania, prípadne aj samotné plnenie zmluvy.

V novom programovom období začína ÚVO plniť úlohy orgánu priamo zapojeného do implementačného procesu projektov, s čím sú spojené aj nové úlohy a oprávnenia ÚVO. Zmyslom seminára je poskytnúť prehľad o nových kompetenciách ÚVO a porovnať ich s predchádzajúcou právnou úpravou za účelom zvýraznenia týchto zmien.

Seminár sa zameria na identifikáciu špecifík obstarávania IT služieb a ich vplyv na proces verejného obstarávania, opis kompetencií ÚVO v zmysle zákona č. 121/2022 Z. z. a ich porovnanie s predchádzajúcou právnou úpravou/programovým obdobím, ako aj  oprávneniach prijímateľov spojených s novými kompetenciami ÚVO.  Lektori sústredia pozornosť na analýzu osobitosti procesu obstarávania IT služieb a tiež identifikáciu najčastejších chýb v danom procese.


Prednášajúci:

JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD. – advokát a riadiaci partner v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala, s.r.o., Bratislava. Advokát s 19-ročnou praxou so zameraním na IT právo a moderné technológie (právny rámec elektronizácie a e-Governmentu, právne aspekty kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ochrana osobných údajov, cloudové služby, opensource, IoT, umelá inteligencia) a duševné vlastníctvo. Vybudoval a vedie tím právnikov, ktorý predstavuje na Slovensku jedinečnú kombináciu pre oblasti duševného vlastníctva a IT práva a telekomunikácií. V týchto kategóriách je advokátska kancelária pod jeho vedením dlhodobo oceňovaná v domácich a medzinárodných hodnoteniach.

Je predsedom pracovnej skupiny SAK pre elektronizáciu advokácie a členom pracovnej skupiny SAK pre medzinárodné vzťahy, certifikovaným tútorom Rady Európy pre vzdelávanie advokátov, sudcov a prokurátorov v programe HELP. Je členom Stálej komisie pre etiku a reguláciu umelej inteligencie pri MIRRI, členom redakčnej rady vedeckého časopisu Paneurópske právnické listy, riadnym členom Asociácie kybernetickej bezpečnosti.

Mimo výkonu advokácie sa venuje teoreticko-odborným aspektom práva informačných technológií a ich dopadom na podnikateľskú sféru. Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a vedie workshopy a semináre, kde prednáša aktuálne témy z oblasti práva a moderných technológií s dôrazom na ich biznis prepojenie. Opakovane prednáša na prestížnych podujatiach ako sú Slovenské dni práva SAK, alebo na najvýznamnejších slovenských odborných konferenciách z oblasti IT práva a z oblasti kybernetickej bezpečnosti, na ktorých sa podieľa aj ako predseda programového výboru.

Dlhodobo pôsobil ako pedagóg na Fakulte práva PEVŠ a na Právnickej fakulte UK. Je spoluzakladateľom predmetu Právo informačných a komunikačných technológií na FIIT STU. Je aktívnym autorom mnohých odborných článkov a niekoľkých publikácii z oblasti IT práva. Absolvoval niekoľko zahraničných pobytov a stáží (Hague Academy of International Law, University of Oslo, University of Zaragoza, University of Ljubljana, Jagiellonian University in Kraków).

JUDr. Milan Žoldoš – advokát v advokátskej kancelárii Bukovinský & Chlipala s 11 ročnou praxou v advokácii so zameraním sa na sa právo fondov EÚ, verejného obstarávania, správne právo, obchodné, pracovné, občianske právo, súdne spory, správne súdnictvo, vybrané oblasti trestného práva.

Od roku 2021 spolupracuje JUDr. Žoldoš s advokátskou kanceláriou Bukovinský & Chlipala, s.r.o. ako senior advokát. V rokoch 2002 – 2006 pracoval na Ministerstve financií SR ako certifikátor štrukturálnych fondov EÚ, spolupodieľal sa na vytvorení systému finančného riadenia týchto fondov, pričom úzko spolupracoval v tejto oblasti aj s ostatnými rezortami.

V oblasti štrukturálnych fondov poskytoval právne poradenstvo aj prijímateľom aj poskytovateľom týchto fondov (napr. Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská energetická agentúra, NADSME, Ministerstvo kultúry SR). Aktívne spolupracuje a poskytuje poradenstvo viacerým spoločnostiam, ktoré pripravujú projekty spolufinancované z verejných prostriedkov.

Zúčastňuje sa rôznych odborných konferencií, školení, seminárov, najmä z oblasti verejného práva. Zúčastňuje sa tiež odborných príprav z rôznych oblasti práva a sám sa tiež venuje prednáškovej činnosti.


Cieľová skupina:
verejní obstarávatelia, záujemcovia a prijímatelia pomoci z fondov EÚ, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, konzultanti vo verejnom obstarávaní, advokáti a ďalší záujemcovia


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania:      13.12.2022
*Uzávierka záväzných prihlášok: 9.12.2022
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod. 

Účastnícky poplatok:     115,00 € s DPH
(Nie sme platcami DPH)


 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:                                      SK23 1100 0000 0029 4309 1058
SWIFT/BIC:                         TATRSKBX
Variabilný symbol:           IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Program:

 • Základné rozdiely IT služieb od ostatných predmetom zákazky
 • Predmet zákazky, jeho definovanie
 • Oprávnené výdavky v rámci obstarávania IT služieb
 • IT služby a duševné vlastníctvo
 • Najčastejšie chyby vo verejnom obstarávaní
 • Vendor lock-in a čo s ním
 • Finančné opravy
 • Konflikt záujmov
 • Základný opis kompetencií ÚVO
 • Priblíženie jednotlivých procesov súvisiacich s novými úlohami ÚVO
 • Oprávnenia žiadateľov/prijímateľov
 • Kontrola prijímateľov
 • Súvisiace predpisy a vzťahy
 • Otázky
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky:
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
JUDr. Emília Halmešová – tel. 0905 690 581


Prihlásiť na seminár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *