Domov Events Zákon o slobode informácií v aplikačnej praxi / lektori: JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Ľubomíra Šoltysová/

Dátum

jún 13 2024

Čas

9:00 - 15:00

Cena

€102.00

Zákon o slobode informácií v aplikačnej praxi / lektori: JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Ľubomíra Šoltysová/

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na odborný seminár,

Zákon o slobode informácií v aplikačnej praxi
13. jún 2024

 

Seminár je zameraný na priblíženie práva na informácie v zmysle zákona o slobode informácií v kontexte (narastajúceho významu) práva na súkromie a ochranu osobných údajov. Napriek dlhodobo relatívne stabilnej právnej úprave, rozsiahlej odbornej spisbe a judikatúre život stále tvorí situácie na poli práva na informácie, ktorých riešenie neraz nie je jednoduché. Uvedené platí osobitne vo vzťahu k chápaniu (zásadného) pojmu „informácia, ktorú má povinná osoba k dispozícii“. Lektori budú v rámci seminára venovať osobitnú pozornosť práve tejto otázke. Nemenšiu pozornosť budú lektori venovať vzťahu práva na informácie podľa zákona o slobode informácií a obmedzeniam prístupu k informáciám v dispozičnej sfére orgánov verejnej moci podľa osobitných predpisov ako aj prieskumu rozhodnutia o nesprístupnení informácií v rámci správneho súdnictva.


Prednášajúci:

JUDr. Róbert Jakubáč, PhD. je sudcom Správneho súdu v Bratislave, predtým pôsobil ako vedúci oddelenia opravných prostriedkov legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Je autorom niekoľkých desiatok odborných príspevkov z oblasti občianskeho práva a správneho práva, ako aj spoluautorom komentára ku katastrálnemu zákonu vydaného vydavateľstvom C. H. Beck v roku 2021. V roku 2015 mu bola udelená Cena Karola Planka za články publikované v časopise Justičná revue. V roku 2021 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu vecného práva. V rámci lektorskej činnosti prednáša pre Justičnú akadémiu a taktiež na podujatiach organizovaných Slovenskou advokátskou komorou.

Mgr. Ľubomíra Šoltysová pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, kde sa venuje najmä legislatívnej činnosti. V minulosti lektorovala semináre pre C. H. Beck, ako aj pre iné spoločnosti. Popri katastrálnej problematike sa špecializuje aj na ochranu osobných údajov a právo na prístup k informáciám v kontexte katastra nehnuteľností.


Cieľová skupina:

ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, obce, mestá, mestské časti a samosprávne kraje, všetky rozpočtové a príspevkové organizácie, advokáti, ďalšie povinné osoby v zmysle Infozákona


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 13.6.2024
*Uzávierka prihlášok: 11.6.2024
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.

Účastnícky poplatok:    102 € s DPH
(85 €  bez DPH)


 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.
  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
  IBAN:                                   SK23 1100 0000 0029 4309 1058
  SWIFT/BIC:                      TATRSKBX
  Variabilný symbol:         IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Program:

 • Právo na informácie verzus právo na súkromie a ochranu osobných údajov
 • Vzťah zákona o slobode informácií k osobitným právnym predpisom upravujúcim prístup k informáciám v dispozičnej sfére orgánov verejnej moci
 • Povinné osoby podľa zákona o slobode informácií
 • Informácia, ktorú má povinná osoba k dispozícii
 • Vytvorenie novej informácie
 • Doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácií
 • Vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií
 • Fiktívne rozhodnutie o nesprístupnení informácií
 • Prieskum rozhodnutia o nesprístupnení informácií
 • Východiská prístupu k výkladu zákona o slobode informácií prezentované v súdnej praxi
 • Stanoviská prezentované v slovenskej správnej súdnej praxi (a relevantné stanoviská prezentované v českej správnej súdnej praxi)

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
+421 905 690 581
+421 948 019 994Prihlásiť na seminár

 • 00

  dní

 • 00

  hodín

 • 00

  minút

 • 00

  sekúnd

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *