Domov Events Geometrický plán a jeho zápis do katastra nehnuteľností /prednášajúca: JUDr. Mgr. Zuzana Lenická/

Dátum

apr 16 2024

Čas

9:00 - 15:00

Cena

€114.00

Geometrický plán a jeho zápis do katastra nehnuteľností /prednášajúca: JUDr. Mgr. Zuzana Lenická/

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na odborný seminár

Geometrický plán a jeho zápis do katastra nehnuteľností

16. apríl 2024

 

Máloktorý inštitút katastra nehnuteľností je v právnej praxi, ako i v judikatúre spojený s toľkými mystifikáciami ako geometrický plán.“ (Fečík, M., Jakubáč, R.: Katastrálny zákon. Komentár. C. H. Beck, Bratislava, 2021)

Katastrálny zákon definuje geometrický plán ako technický podklad pre právne úkony, verejné listiny a iné listiny, ktorý slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Z takéhoto vymedzenia geometrického plánu je zreteľný tak jeho technický, ako aj právny rozmer. Cieľom tohto seminára je previesť účastníkov seminára procesom tvorby geometrického plánu, vysvetliť ako „čítať“ z geometrického plánu, ako ho „použiť“ pri konkrétnom právnom úkone a ako tento proces zavŕšiť zápisom a zákresom navrhovaného stavu do katastra nehnuteľností.


Prednášajúca:
JUDr. Mgr. Zuzana Lenická
– pôsobí od roku 2016 na Úrade geodézie, kartografie a katastra SR, kde vedie oddelenie legislatívy a práva, predtým dlhší čas pôsobila ako riaditeľka správy katastra, resp. ako vedúca katastrálneho odboru okresného úradu. Absolvovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave a zároveň má stredoškolské vzdelanie v odbore geodézia a kartografia. Aktívne sa venuje publikačnej činnosti, je spoluautorkou monografie zameranej na opravu chyby v katastrálnom operáte a tiež členkou redakčnej rady odborného časopisu Expert na kataster, a jeho prispievateľkou. Pôsobí vo viacerých skúšobných komisiách a rezortných i medzirezortných odborných a pracovných skupinách.


Cieľová skupina:
advokáti, koncipienti, notári, exekútori, realitné kancelárie, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť


Program:

 • právna úprava geometrického plánu a jeho právna povaha, metodická činnosť ÚGKK SR
 • proces tvorby geometrického plánu, jeho autorizačné a úradné overenie, časti
  geometrického plánu
 • účel vyhotovenia geometrického plánu
 • proces realizácie geometrického plánu:
  • premietnutie geometrického plánu do informačného systému katastra nehnuteľností (súbor geodetických informácií a súbor popisných informácií)
  • zápis geometrického plánu vkladom a záznamom
  • praktické ukážky k účelu vyhotovenia geometrického plánu
  • evidenčný zápis geometrického plánu
  • niektoré ďalšie súvisiace otázky (drobenie, diely parciel, podielové spoluvlastníctvo, oprava chyby v katastrálnom operáte)
  • judikatúra a prax okresných úradov, katastrálnych odborov

Miesto konania:

APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 16.4.2024

*Uzávierka prihlášok: 12.4.2024

Účastnícky poplatok:     114,00 € s DPH
(95 € bez  DPH)


 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.
 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka) a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.
  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
  IBAN:                                   SK23 1100 0000 0029 4309 1058
  SWIFT/BIC:                      TATRSKBX
  Variabilný symbol:         IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa


  Registrácia, informácie a otázky:
  info@proseminar.sk
  halmesova@proseminar.sk
  +421 905 690 581
  +421 948 019 994


  Prihlásiť na seminár

 • 00

  dní

 • 00

  hodín

 • 00

  minút

 • 00

  sekúnd