Domov Events Právne špecifiká IT zmlúv vo verejnej správe – workshop /prednášajúci: JUDr. Tomáš Klinka/

Dátum

mar 14 2024
Expired!

Čas

9:00 - 15:00

Cena

€144.00

Právne špecifiká IT zmlúv vo verejnej správe – workshop /prednášajúci: JUDr. Tomáš Klinka/

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na workshop

Právne špecifiká IT Zmlúv vo verejnej správe

14. marec 2024

Hádanka: Čo vznikne, keď sa skríži SW, ITVS, ZVO, OBZ, ZKB, SLA a RPVS?
Odpoveď: IT zmluva na ministerstve 😊

Do každej dobrej IT zmluvy by sa malo premietnuť viacero pohľadov, ako sú najmä projektové riadenie, finančné aspekty, verejné obstarávanie, technologické riešenie, bezpečnosť a právny rámec. Nie je jednoduché vyskladať z toho fungujúcu zmluvu, aby dobre plnila svoj základný účel: zabezpečiť efektívnu dodávku IT tovarov alebo služieb a zároveň v čo najväčšej miere eliminovať súvisiace riziká. V praxi sa s rôznymi právnymi problémami stretávajú objednávatelia aj dodávatelia, čomu bude na workshope venovaný značný priestor. Lektor zo svojej praxe dôverne pozná obe pozície, tak objednávateľskú, ako aj dodávateľskú. Aj preto si dovolí vyhlásiť, že popri regulačných „must“ požiadavkách sa niekedy zabúda na základnú obchodnú vyváženosť podstatných zmluvných klauzúl a tiež na rozloženie rizík, ktoré by sa nemali príliš vychyľovať v prospech jednej strany (spravidla objednávateľa) na úkor druhej zmluvnej strany (spravidla dodávateľa). Spolu s praktickými príkladmi a modelovými situáciami sa viac dozviete na tomto unikátnom workshope.


Prednášajúci:

JUDr. Tomáš Klinka v súčasnosti pôsobí v advokátskej kancelárii SIGNUM legal ako partner a patentový zástupca so zameraním na právo duševného vlastníctva a právo informačných technológií. V rámci advokátskej kancelárie je zodpovedný za agendu a rozvoj práva duševného vlastníctva a vedie tiež pobočku kancelárie v Banskej Bystrici. Vo svojej profesionálnej praxi sa zameriava na právo informačných technológií, efektívnu ochranu duševného vlastníctva, licencovanie, strategickú litigáciu, manažment inovácií a transfer technológií. Tomáš vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, dlhší čas pracoval na Úrade priemyselného vlastníctva SR, kde ako riaditeľ legislatívno-právneho odboru v rokoch 2015-2017 inicioval, a v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou aj viedol, práce na zásadnej revízii práva priemyselného vlastníctva. Zastupoval SR na vrcholných medzinárodných podujatiach v oblasti duševného vlastníctva, ako aj na viacerých diplomatických konferenciách.


Cieľová skupina:
interní právnici orgánov verejnej moci, projektoví manažéri IT projektov, vedúci IT oddelení, zamestnanci verejnej správy, samosprávy, advokáti a ďalší záujemcovia


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania:      14.3.2024
*Uzávierka záväzných prihlášok: 12.3.2024
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod. 

Účastnícky poplatok:     144,00 € s DPH
(120 € bez DPH)


 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:                                      SK23 1100 0000 0029 4309 1058
SWIFT/BIC:                         TATRSKBX
Variabilný symbol:           IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Program:

 • Základné typy IT zmlúv: zmluva o vývoji SW, servisná zmluva (SLA), užívateľská zmluva (EULA)…
 • SW ako produkt alebo SW ako služba (SaaS)?
 • Vývoj kaskádový alebo agilný?
 • Ako nastaviť zmenové konanie? Sú potrebné opcie?
 • Ako nastaviť paušálne služby a objednávkové služby v SLA?
 • Záruka vs. režim SLA?
 • Ako nastaviť sankcie za porušenie SLA?
 • Pozor na súčinnosť!
 • Aké licencie požadovať?
 • Ako zabezpečiť kontinuitu?
 • Ako zabezpečiť dôvernosť a bezpečnosť?
 • Limitácia zodpovednosti za škodu?
 • Nezabudnúť na RPVS, subdodávateľov, nelegálne zamestnávanie, zverejňovanie zmlúv

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
+421 905 690 581
+421 948 019 994


Prihlásiť na seminár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *