Domov Events Kataster nehnuteľností v súdnej a administratívnej praxi / lektori: JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Ľubomíra Šoltysová/

Dátum

feb 15 2024
Expired!

Čas

9:00 - 15:30

Cena

€102.00

Kataster nehnuteľností v súdnej a administratívnej praxi / lektori: JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Ľubomíra Šoltysová/

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na odborný seminár,

Kataster nehnuteľností v súdnej a administratívnej praxi
15. február 2024

 

Seminár približuje inštitút katastra nehnuteľností optikou stanovísk prezentovaných v aktuálnej súdnej praxi, či už civilných súdov alebo správnych súdov, ako aj stanovísk Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Popri „klasických“ témach, ako konanie o návrhu na vklad, či konanie o zázname sa lektori budú venovať aj oprave chyby v katastrálnom operáte, zákazu drobenia niektorých pozemkov, aplikácii princípov dobrej správy v katastrálnych konaniach ako aj prieskumu rozhodnutí a opatrení orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností.


Prednášajúci:

JUDr. Róbert Jakubáč, PhD. je sudcom Správneho súdu v Bratislave, predtým pôsobil ako vedúci oddelenia opravných prostriedkov legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Je autorom niekoľkých desiatok odborných príspevkov z oblasti občianskeho práva a správneho práva, ako aj spoluautorom komentára ku katastrálnemu zákonu vydaného vydavateľstvom C. H. Beck v roku 2021. V roku 2015 mu bola udelená Cena Karola Planka za články publikované v časopise Justičná revue. V roku 2021 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu vecného práva. V rámci lektorskej činnosti prednáša pre Justičnú akadémiu a taktiež na podujatiach organizovaných Slovenskou advokátskou komorou.

Mgr. Ľubomíra Šoltysová pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, kde sa venuje najmä legislatívnej činnosti. V minulosti pôsobila aj ako vkladárka na okresnom úrade, katastrálnom odbore. Aktívne sa podieľala na príprave rozsiahlej novely katastrálneho zákona z roku 2018. V minulosti lektorovala semináre pre C. H. Beck, ako aj pre iné spoločnosti. Popri katastrálnej problematike sa špecializuje aj na ochranu osobných údajov a právo na prístup k informáciám v kontexte katastra nehnuteľností.


Cieľová skupina:

advokáti, koncipienti, notári, exekútori, realitné kancelárie, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť.


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 15.2.2024
*Uzávierka prihlášok: 13.2.2024
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Účastnícky poplatok:    102 € s DPH
(85 €  bez DPH)


 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.
  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
  IBAN:                                   SK23 1100 0000 0029 4309 1058
  SWIFT/BIC:                      TATRSKBX
  Variabilný symbol:         IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Program:

 • oprava chyby v katastrálnom operáte (účel inštitútu opravy chyby v katastrálnom operáte, podmienky opravy chyby v katastrálnom operáte, spor o existenciu práva a oprava chyby v katastrálnom operáte v súdnej praxi)
 • konanie o návrhu na vklad v administratívnej a správnej súdnej praxi (vkladové konanie ako administratívne konanie na pomedzí verejného a súkromného práva, prieskum vkladovej zmluvy v správnom súdnom konaní a vo vkladovom konaní)
 • zákaz drobenia niektorých pozemkov a výnimky zo zákazu drobenia niektorých pozemkov
 • konanie o zázname v správnej súdnej praxi
 • konanie o poznámke v správnej súdnej praxi
 • aplikácia princípov dobrej správy v katastrálnych konaniach
 • preskúmanie rozhodnutí a opatrení orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností
 • formálna publicita katastra nehnuteľností (formálna publicita katastra nehnuteľností v kontexte práva na ochranu súkromia, zbierka listín a formálna publicita katastra nehnuteľností, spoluvlastník nehnuteľnosti a formálna publicita katastra nehnuteľností, kataster nehnuteľností a zákon o slobode informácií)
 • rozhodnutia správnych súdov, Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
 • stanoviská Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
+421 905 690 581
+421 948 019 994Prihlásiť na seminár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *