Domov Events VYPREDANÉ – Usporiadanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam / lektori: JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Ľubomíra Šoltysová/ – VYPREDANÉ

Dátum

mar 14 2023
Expired!

Čas

9:00 - 15:30

Cena

€95.00

VYPREDANÉ – Usporiadanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam / lektori: JUDr. Róbert Jakubáč, PhD., Mgr. Ľubomíra Šoltysová/ – VYPREDANÉ

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na odborný seminár,

Usporiadanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam

určený všetkým, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s katastrálnym zákonom, s problémami pri jeho aplikácii v dôsledku pretrvávajúcej nedostatočnej právnej úpravy napriek doterajším početným novelizáciám.

Rozsah normatívnej regulácie zápisu údajov do katastra nehnuteľností je tak v katastrálnom zákone ako aj v osobitných právnych predpisoch neprimerane stručný, a preto správna aplikácia právnej úpravy zápisu údajov (práv k nehnuteľnostiam a poznámok) do katastra nehnuteľností vyžaduje znalosť katastrálnej súdnej praxe na všetkých stupňoch súdneho rozhodovania.

Program seminára sa zameria na právnu úpravu formálnej a materiálnej publicity katastra nehnuteľností v kontexte aktuálnej slovenskej a českej súdnej praxe, ako aj možnosti odstránenia nesúladu medzi skutočným právnym stavom a stavom evidovaným v katastri nehnuteľností. Osobitný dôraz bude venovaný problematike  ochrany dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností,  a to tak vo vzťahu k originárnemu spôsobu nadobudnutia práva k nehnuteľnosti, ako aj vo vzťahu k derivatívnemu spôsobu nadobudnutia práva k nehnuteľnosti. V súvislosti s problematikou usporiadania právnych vzťahov k nehnuteľnostiam nemožno opomenúť ani povahu zápisov do katastra nehnuteľností vykonaných na základe rozhodnutí o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov a možnosť opravy zápisu do katastra nehnuteľností vykonaného na základe týchto rozhodnutí.


Prednášajúci:

JUDr. Róbert Jakubáč, PhD. je vedúcim oddelenia opravných prostriedkov legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Je autorom niekoľkých desiatok odborných príspevkov z oblasti občianskeho práva a správneho práva, ako aj spoluautorom komentára ku katastrálnemu zákonu vydaného vydavateľstvom C. H. Beck v roku 2021. V roku 2015 mu bola udelená Cena Karola Planka za články publikované v časopise Justičná revue. V roku 2021 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu vecného práva. V rámci lektorskej činnosti prednáša pre Justičnú akadémiu a taktiež na podujatiach organizovaných Slovenskou advokátskou komorou.

Mgr. Ľubomíra Šoltysová pôsobí na legislatívno-právnom odbore Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, kde sa venuje najmä legislatívnej činnosti. V minulosti pôsobila aj ako vkladárka na okresnom úrade, katastrálnom odbore. Aktívne sa podieľala na príprave rozsiahlej novely katastrálneho zákona z roku 2018. V minulosti lektorovala semináre pre C. H. Beck, ako aj pre iné spoločnosti. Popri katastrálnej problematike sa špecializuje aj na ochranu osobných údajov a právo na prístup k informáciám v kontexte katastra nehnuteľností.


Cieľová skupina:

advokáti, koncipienti, notári, exekútori, realitné kancelárie, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť.


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 14.3.2023
*Uzávierka prihlášok: 10.3.2023
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Účastnícky poplatok:    95 € s DPH
(Nie sme platcami DPH)


 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.
  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
  IBAN:                                   SK23 1100 0000 0029 4309 1058
  SWIFT/BIC:                      TATRSKBX
  Variabilný symbol:         IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Program:

 • Kataster nehnuteľností ako nástupca pozemkovej knihy, pozemkového katastra a evidencie nehnuteľností. Kvalita údajov o právach k nehnuteľnostiam v pozemkovej knihe a evidencii nehnuteľností.
 • Hodnovernosť údajov katastra nehnuteľností (formálna a materiálna publicita katastra nehnuteľností) a záväznosť údajov katastra nehnuteľností. Ochrana dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností a súdna prax.
 • Poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností. Nahliadanie do zbierky listín.
 • Nehnuteľnosti a ich evidovanie v katastri nehnuteľností. Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom evidovania v katastri nehnuteľností, ale nie sú zapísané v katastri nehnuteľností. Rozhodovanie o predmete evidovania v katastri nehnuteľností
 • Konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte. Inštitút chyby v katastrálnom operáte. Dôvody opravy chyby v katastrálnom operáte.
 • Oprava zápisu v katastri nehnuteľností vykonaného na základe rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov.
 • Inštitút sťažnosti a kataster nehnuteľností
 • Žaloba o určenie práva k nehnuteľnosti. Zápis do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu vo veci žaloby o určenie práva k nehnuteľnosti. Zápis poznámky spornosti do katastra nehnuteľností. Postup v prípade nemožnosti vykonania zápisu do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu.
 • Stanoviská súdnej praxe
 • Stanoviská Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
+421 905 690 581
+421 948 019 994

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *