Domov Events Správne súdnictvo ako garancia zachovávania zákonnosti v rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy

Dátum

okt 04 2023
Expired!

Čas

9:00 - 15:30

Cena

€108.00

Správne súdnictvo ako garancia zachovávania zákonnosti v rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy

Pro Seminar, s.r.o. Vás pozýva na odborný seminár

Správne súdnictvo ako garancia zachovávania zákonnosti
v rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy

4. október 2023

Cieľom seminára je priblížiť správne súdnictvo ako garanciu zachovávania zákonnosti v rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy a to v nadväznosti na judikatúru a správnu súdnu prax vôbec. Lektori budú venovať osobitnú pozornosť námietkam uvádzaným v správnych žalobách týkajúcim sa nepreskúmateľnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov a tiež princípom dobrej správy v s právnej súdnej praxi.

Prednášajúci:

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, LL.M. – je sudkyňou Správneho súdu v Bratislave, členka Súdnej rady Slovenskej republiky, v minulosti pôsobila ako advokátka a správkyňa konkurznej podstaty. Jej zameraním v publikačnej aj vzdelávacej činnosti je právo Európskej únie a eurokonformný výklad právnych predpisov Slovenskej republiky.

JUDr. Róbert Jakubáč, PhD. – od júna t.r. je sudcom Správneho súdu v Bratislave, predtým pôsobil ako vedúci oddelenia opravných prostriedkov legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Je autorom niekoľkých desiatok odborných príspevkov z oblasti občianskeho práva a správneho práva, ako aj spoluautorom komentára ku katastrálnemu zákonu vydaného vydavateľstvom C. H. Beck v roku 2021. V roku 2015 mu bola udelená Cena Karola Planka za články publikované v časopise Justičná revue. V roku 2021 bol menovaný za člena komisie pre rekodifikáciu vecného práva. V rámci lektorskej činnosti prednáša pre Justičnú akadémiu a taktiež na podujatiach organizovaných Slovenskou advokátskou komorou.


Cieľová skupina:

Seminár je určený širokej právnickej verejnosti, osobitne advokátom a pracovníkom orgánov verejnej správy, ktorí sa podieľajú na rozhodovacej činnosti.


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 4.10.2023
*Uzávierka prihlášok: 2.10.2023
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Účastnícky poplatok:
108 € s DPH

(90 € bez DPH)
(*registrácia platcu DPH od 1.4.2023)

 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.
  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
  IBAN:                                   SK23 1100 0000 0029 4309 1058
  SWIFT/BIC:                      TATRSKBX
  Variabilný symbol:        IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Program:

 • rozhodnutia a opatrenia orgánov verejnej správy podliehajúce súdnemu prieskumu
 • rozhodnutia a opatrenia orgánov verejnej správy nepodliehajúce súdnemu prieskumu
 • poňatie nečinnosti orgánu verejnej správy
 • poňatie iného zásahu orgánu verejnej správy
 • konanie o všeobecnej správnej žalobe
 • rozhodovanie o návrhu na priznanie odkladného účinku správnej žalobe
 • rozhodovanie o všeobecnej správnej žalobe (s dôrazom na nepreskúmateľnosť rozhodnutia alebo opatrenia orgánu verejnej správy a tiež na požiadavky na odôvodnenie rozhodnutia orgánu verejnej správy)
 • princípy dobrej správy v správnej súdnej praxi
 • aplikovanie základných pravidiel správneho konania v administratívnych konaniach, na ktoré sa subsidiárne nevzťahuje správny poriadok
 • stanoviská prezentované v správnej judikatúre
 • diskusia

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
+421 905 690 581
+421 948 019 994Prihlásiť na seminár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *