Domov Events Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam / lektor: JUDr. Róbert Urban – SEMINÁR JE VYPREDANÝ

Dátum

okt 04 2022
Expired!

Čas

9:00 - 15:30

Cena

€100.00

Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam / lektor: JUDr. Róbert Urban – SEMINÁR JE VYPREDANÝ

 

ĽUTUJEME, SEMINÁR JE VYPREDANÝ.

 

Seminár ponúka komplex odborných, ale predovšetkým pre prax praktických a užitočných, v odbornej literatúre málo dostupných informácií, ktoré sú využiteľné pre účely či už majetkového vysporiadania alebo pri riešení otázok spornej hranice pozemkov, pri zlučovaní pozemkov, pre účely dedičského konania, pri predaji a kúpe nehnuteľností a pod. Účastníci získajú cenné rady ako postupovať pri hľadaní a stotožnení nielen historického majetku. Osobitnú časť seminára bude tvoriť upozornenie na zásadné zmeny súdnej praxe v nazeraní na inštitút vydržania.


Prednášajúci:

JUDr. Róbert Urban sudca Krajského súdu v Žiline, sudca Krajského súdu v Žiline, s 32-ročnou sudcovskou praxou, z toho 25 rokov v pozícii predsedu odvolacieho senátu; aktuálne pôsobiaci tiež vo funkcii predsedu občianskoprávneho kolégia dotknutého súdu. Špecializuje sa na civilné právo, osobitne na problematiku vecných práv k nehnuteľnostiam a civilné sporové konanie. Je úspešným a vyhľadávaným lektorom odborných seminárov, externým lektorom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, zriadenej pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Autorsky sa podieľal na mnohých odborných článkoch a publikáciách. Vo svojom odbore patrí k uznávaným odborníkom s bohatými teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami.


Cieľová skupina:

advokáti, koncipienti, notári, exekútori, realitné kancelárie, právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy so zverenými kompetenciami v danej oblasti, vlastníci a správcovia bytov, priemyselných komplexov a iného nehnuteľného majetku, banky, investorské organizácie, ostatná právnická verejnosť.


Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 4.10.2022
*Uzávierka prihlášok: 29.9.2022
Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:30 hod.

Účastnícky poplatok:    100,00 € s DPH
(Nie sme platcami DPH)


 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.
  Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
  IBAN:                                   SK23 1100 0000 0029 4309 1058
  SWIFT/BIC:                      TATRSKBX
  Variabilný symbol:         IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa
 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Program:

 • Úvod do problematiky, základné pojmoslovie
 • Pozemková kniha (zásadné informácie o jej charaktere, súčastiach a význame)
 • Praktické ukážky výpisov z pozemnoknižných vložiek (dôležitosť a vzájomné súvislosti jednotlivých údajov) a spôsob označovania nehnuteľností v úradných písomnostiach údajmi podľa pozemkovej knihy
 • Identifikácia parciel (jej podstata a účel), praktické ukážky jej rôznych variantov
 • Geometrický plán (jeho podstata, vzájomné spojitosti popisnej a grafickej časti
 • List vlastníctva a jeho nadväznosť na údaje pozemkovej knihy, identifikácie parciel a geometrického plánu
 • Principiálne rozhodnutia v otázkach nadobudnutia vydržaním vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Diskusia

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
JUDr. Emília Halmešová


Prihlásiť na seminár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *