Domov Events Legislatívny proces tvorby zákonov /lektor: JUDr. Pavol Ňuňuk/

Dátum

máj 26 2022
Expired!

Čas

9:00 - 15:00

Cena

€65.00

Legislatívny proces tvorby zákonov /lektor: JUDr. Pavol Ňuňuk/

Seminár prevedie účastníkov odbornou problematikou legislatívno-technických pravidiel, resp. tvorby zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike.

Procedúra prerokúvania zákonov je náročný proces s predpísanými pravidlami, kedy uplatnenie pripomienok zo strany odbornej verejnosti – pripomienkujúcich subjektov môže celý zákonodarný proces výrazne ovplyvniť. V súčasnosti príznačná neustála legislatívna aktivita spočívajúca v prijímaní množstva nových právnych predpisov a v nespočetných novelizáciách existujúcej právnej úpravy spôsobuje často neprehľadnosť, nezrozumiteľnosť, mnohoznačnosť a rozpornosť textov právnych predpisov, čo je často spôsobené aj nedodržiavaním alebo nedostatočnou znalosťou základných princípov legislatívnej činnosti.

Na jedinečnom seminári čo do odborného záberu a rozsahu účastníci získajú zrozumiteľný výklad špecifickej právnej problematiky tvorby zákonov, pričom výraznou pridanou hodnotou je odbornosť, bezprostredný prístup, praktický pohľad a neoceniteľný vklad lektora s približne 40-ročnými skúsenosťami v legislatívnom prostredí.


Prednášajúci:
JUDr. Pavol Ňuňuk
– tajomník Stálej komisie Legislatívnej rady vlády pre technické právne predpisy od jej vzniku až do súčasnej doby. V minulosti pôsobil ako riaditeľ legislatívneho odboru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, pracovník legislatívy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Podieľal sa ako spoluautor na tvorbe viacerých zákonov, napr. zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a mnohých ďalších, rovnako ako nespočetných nariadení vlády Slovenskej republiky, vyhlášok, výnosov a opatrení.


Cieľová skupina:
odborní zamestnanci legislatívnych útvarov legislatívnych orgánov v SR, zástupcovia stavovských a profesijných organizácií, zväzov, asociácií, zamestnávateľských organizácií, obchodných komôr, občianskych združení a ďalší záujemcovia o problematiku.


Program:

 • Úvod, význam, právne predpisy upravujúce legislatívne konanie, Slov-lex
 • Štádiá legislatívneho konania
 • Východiská tvorby právneho predpisu, legislatívny zámer, predbežná informácia
 • Vlastná tvorba nového právneho predpisu, jednotlivé dokumenty, vnútrorezortné pripomienkové konanie
 • Špecifikum novelizácie existujúceho právneho predpisu
 • Medzirezortné pripomienkové konanie, zapracovanie pripomienok, rozporové konania
 • Rokovanie poradných orgánov vlády a rokovanie vlády Slovenskej republiky
 • Prerokovanie vládnych návrhov na rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky
 • Autorská korektúra a uverejnenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
 • Diskusia a záver

Miesto konania:
APORES, s.r.o. (sídlo Daňového úradu – BA-Ružinov)
Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava

Dátum konania: 26.5.2022

*Uzávierka záväzných prihlášok: 24. 5. 2022

Účastnícky poplatok:
65,00 € s DPH


 • Registrácia účastníkov začína o 8:30 hod., odborný program o 9:00 hod. a plánované ukončenie seminára je o 15:00 hod.
 • V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie (káva, čaj, minerálka), pracovný materiál v elektronickej forme a náklady na organizačné zabezpečenie seminára.
 • Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:
IBAN:                                SK23 1100 0000 0029 4309 1058
SWIFT/BIC:                  TATRSKBX
Variabilný symbol:   IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

 • Zálohové faktúry nevystavujeme, zúčtovacia faktúra bude doručená v zákonnej lehote.

Registrácia, informácie a otázky
info@proseminar.sk
halmesova@proseminar.sk
JUDr. Emília Halmešová – tel. 0905 690 581