Referencie

24.4.2024

16.4.2024

27.3.2024

19.3.2024

14.3.2024

27.2.2024

15.2.2024

28.11.2023

22.11.2023

19.10.2023


4.10.2023

6.6.2023

23.5.2023

13.4.2023

14.3.2023

17.2.2023

Pravidlá pre zákazky financované z fondov EÚ (Program Slovensko) v novom programovom období

Geometrický plán a jeho zápis do katastra nehnuteľností

Aktuálna judikatúra v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam…

Premeny obchodných spoločností od 1.3.2024

Právne špecifiká IT zmlúv vo verejnej správe

Legislatívny proces tvorby zákonov

Kataster nehnuteľností v súdnej a administratívnej praxi

Nový informačný systém eForms – workshop

Pravidlá pre zákazky financované z fondov EÚ (Program Slovensko) v novom programovom období

Správne súdnictvo ako garancia zachovávania zákonnosti v rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy

Novely procesných predpisov všeobecného súdnictva

Usporiadanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam

Zmluvy a softvér

Správny súdny poriadok a zmeny v správnom súdnictve

Usporiadanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam

Kontrolný systém v obci

14.2.2023

Aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

30.1.2023

Aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

13.12.2022

Verejné obstarávanie v oblasti IT a nové postavenie ÚVO v zmysle zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov EÚ

29.11.2022

Legislatívny proces tvorby zákonov

4.10.2022

Výpisy z pozemkovej knihy, identifikácia parciel, geometrický plán a ďalšie písomnosti dôležité na uplatňovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

27.9.2022

Kataster nehnuteľností v aktuálnej katastrálnej a súdnej praxi

26.9.2022

Ako „predať“ alebo „kúpiť“ firmu (ekonomické a právne aspekty)

21.6.2022

Eurofondové verejné obstarávanie – Jednotná príručka, verzia 2 účinná od 31. marca 2022

26.5.2022

Legislatívny proces tvorby zákonov