Všeobecné obchodné podmienky a GDPR

Obchodné podmienky pre verejné prezenčné vzdelávacie podujatia – semináre, kurzy, konferencie

Záväznú prihlášku/objednávku  na každé vzdelávacie podujatie/seminár  je treba zaslať najneskôr 2 pracovné dni pred dátumom konania prezenčného alebo on-line seminára, a to:

 • priamo prostredníctvom formulára na webovej stránke spoločnosti – usporiadateľa seminára alebo 
 • e-mailom,
 • prípadne je možné prihlášku vytlačiť a zaslať ju poštou alebo elektronicky, 
 • inou písomnou formou obsahujúcou rozsah údajov požadovaných vo formulári na webe (obchodné meno/meno, sídlo/adresa, fakturačné údaje, e-mail, tel. kontakt, vyjadrenie súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami

Pri zaslaní objednávok e-mailom alebo poštou sa považuje súhlas užívateľa so všeobecnými obchodnými podmienkami za daný. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ktorá vznikla medzi usporiadateľom (spoločnosťou Pro Seminár, s.r.o.) a užívateľom služby (objednávateľom, resp. prihláseným subjektom).

Po prijatí prihlášky poskytovateľ užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky a vyzve ho k zaplateniu účastníckeho poplatku.

Objednávka/prihláška sa stáva záväznou dňom jej doručenia poskytovateľovi. Záujemcovia/účastníci seminára budú zaevidovaní podľa poradia doručených prihlášok, prednosť majú skôr doručené objednávky/prihlášky. Skoršie doručenie objednávky/prihlášky má prednosť aj pred pripísaním platby účastníckeho poplatku na bankový účet poskytovateľa.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť v prospech účtu poskytovateľa, a to najneskôr 1 pracovný deň pred termínom konania vzdelávacieho podujatia. Za včasnú úhradu sa považuje deň, kedy je účastnícky poplatok pripísaný na bankovom účte poskytovateľa.

Účastníci, ktorí nebudú z kapacitných dôvodov zaradení na nimi vybraný seminár, budú bezodkladne vyrozumení  elektronicky a bude im ponúknutý buď iný náhradný termín alebo zrušenie prihlášky/objednávky.

Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom seminára. V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si poskytovateľ vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.

Pri neúčasti účastníka účastnícky poplatok nevraciame, seminára sa môže zúčastniť náhradník. V prípade zrušenia vzdelávacieho podujatia bude účastnícky poplatok bezodkladne vrátený v prospech účtu, z ktorého bol hradený.

Poskytovateľ je oprávnený neprijať objednávku/prihlášku užívateľa v prípade, ak eviduje nevysporiadaný záväzok užívateľa z inej predchádzajúcej objednávky.

_______________________________________________________________________

Platba za semináre a jeho vyúčtovanie

Po doručení prihlášky zašleme objednávateľovi (účastníkovi) elektronicky potvrdenie o registrácii na vzdelávaciu aktivitu/seminár  a súčasne výzvu k platbe prevodným príkazom. 

Zálohové faktúry poskytovateľ nevystavuje, užívateľ (objednávateľ) uhrádza účastnícky poplatok na základe zverejnených údajov na webe poskytovateľa pri danej vzdelávacej aktivite/seminári. Zúčtovacia faktúra bude doručená v elektronickej forme v zákonnej lehote. Zaslaná faktúra – daňový doklad v elektronickej forme – je podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – § 32 „Preukázateľnosť účtovného záznamu“ právoplatným daňovým dokladom. Faktúra je podľa ust. § 33 „Prenos účtovného záznamu“ cit. zákona zabezpečená v PDF súbore proti úpravám, možné je však tento dokument vytlačiť vo vysokej kvalite.

Individuálne požiadavky ohľadne úhrady účastníckeho poplatku, prípadne iné požiadavky, napr. na zabezpečenie vegetariánskej stravy a pod. je potrebné dohodnúť individuálne s poskytovateľom (e-mailom).

Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet. Platbu nie je možné uhradiť hotovostne, ani platobnou kartou pred alebo počas seminára.

Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním na bankový účet poskytovateľa, a to v jeho celej výške. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred termínom konania seminára. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nepripustiť účastníka na seminár, ak účastnícky poplatok nebol zaplatený včas alebo v celej výške.

Všetky ceny uvedené za poskytovanie služieb a produktov sú konečné s 20 % DPH.

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie – káva, čaj a minerálka, náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN:                                           SK23 1100 0000 0029 4309 1058
SWIFT: TATRSKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

_________________________________________________________________
In-house semináre

In-house (vnútrofiremné) semináre sú semináre šité zamestnancom na mieru. Ponúkame záujemcom komplexné riešenie od výberu témy, lektora cez prípravu a skompletizovanie školiacich materiálov.

In-house (vnútrofiremné) semináre je možné objednať, resp. sa informovať prostredníctvom kontaktných údajov našej spoločnosti, či už e-mailom alebo telefonicky. 

Výhody in-house seminárov:

 • objednávateľ zadá termín, časový rozsah školenia pre určitý počet zamestnancov
 • tému si môže záujemca vybrať z ponuky poskytovateľa alebo individuálne podľa interných potrieb
 • zabezpečenie lektora podľa dohody
 • miesto realizácie podľa dohody v priestoroch objednávateľa alebo priestoroch zabezpečených poskytovateľom – Pro Seminár, s.r.o.
 • cena podľa dohody
 • platba na základe zálohovej faktúry alebo faktúry podľa dohody

V prípade záujmu poskytovateľ – Pro Seminár, s.r.o. predloží záujemcovi ponuku, pokiaľ bude táto akceptovaná, za dodanie služby vystaví a zašle poskytovateľ zálohovú faktúru alebo faktúru v zmysle dohody.

Obchodné podmienky pre verejné on-line vzdelávacie podujatia – semináre, kurzy, konferencie

Pri on-line seminároch budú účastníci informovaní o použití konkrétnej technológie pri konkrétnom seminári, ako aj podmienkach pre príjem prenosu.

V lehote 2 dní pred zahájením vysielania seminára bude každému účastníkovi doručený e-mailom:

 • podrobný návod na pripojenie (PDF)
 • návod na stiahnutie konkrétnej aplikácie
 • adresu pre pripojenie na seminár
 • kontakt na technickú podporu (pre prípad ťažkostí s pripojením).

Záväznú prihlášku/objednávku  na každé on-line vzdelávacie podujatie/seminár  je treba zaslať najneskôr 2 pracovné dni pred dátumom konania prezenčného alebo on-line seminára, a to:

 • priamo prostredníctvom formulára na webovej stránke spoločnosti – usporiadateľa seminára alebo 
 • e-mailom,
 • prípadne je možné prihlášku vytlačiť a zaslať ju poštou alebo elektronicky, 
 • inou písomnou formou obsahujúcou rozsah údajov požadovaných vo formulári na webe (obchodné meno/meno, sídlo/adresa, fakturačné údaje, e-mail, tel. kontakt, vyjadrenie súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami

Pri zaslaní objednávok e-mailom alebo poštou sa považuje súhlas užívateľa so všeobecnými obchodnými podmienkami za daný. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ktorá vznikla medzi usporiadateľom (spoločnosťou Pro Seminár, s.r.o.) a užívateľom služby (objednávateľom, resp. prihláseným subjektom).

Po prijatí prihlášky poskytovateľ užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky a vyzve ho k zaplateniu účastníckeho poplatku.

Objednávka/prihláška sa stáva záväznou dňom jej doručenia poskytovateľovi. Záujemcovia/účastníci seminára budú zaevidovaní podľa poradia doručených prihlášok, prednosť majú skôr doručené objednávky/prihlášky. Skoršie doručenie objednávky/prihlášky má prednosť aj pred pripísaním platby účastníckeho poplatku na bankový účet poskytovateľa.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť v prospech účtu poskytovateľa, a to najneskôr 1 pracovný deň pred termínom konania vzdelávacieho podujatia. Za včasnú úhradu sa považuje deň, kedy je účastnícky poplatok pripísaný na bankovom účte poskytovateľa.

Účastníci, ktorí nebudú z kapacitných dôvodov zaradení na nimi vybraný seminár, budú bezodkladne vyrozumení  elektronicky a bude im ponúknutý buď iný náhradný termín alebo zrušenie prihlášky/objednávky.

Záväznú prihlášku je možné stornovať najneskôr 1 deň pred začiatkom seminára. V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si poskytovateľ vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške aj napriek neúčasti na seminári.

Pri neúčasti účastníka účastnícky poplatok nevraciame, seminára sa môže zúčastniť náhradník. V prípade zrušenia vzdelávacieho podujatia bude účastnícky poplatok bezodkladne vrátený v prospech účtu, z ktorého bol hradený.

Poskytovateľ je oprávnený neprijať objednávku/prihlášku užívateľa v prípade, ak eviduje nevysporiadaný záväzok užívateľa z inej predchádzajúcej objednávky.

____________________________________________________________________________

Platba za semináre a jeho vyúčtovanie

Po doručení prihlášky zašleme objednávateľovi (účastníkovi) elektronicky potvrdenie o registrácii na vzdelávaciu aktivitu/seminár  a súčasne výzvu k platbe prevodným príkazom. 

Zálohové faktúry poskytovateľ nevystavuje, užívateľ (objednávateľ) uhrádza účastnícky poplatok na základe zverejnených údajov na webe poskytovateľa pri danej vzdelávacej aktivite/seminári. Zúčtovacia faktúra bude doručená v elektronickej forme v zákonnej lehote. Zaslaná faktúra – daňový doklad v elektronickej forme – je podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – § 32 „Preukázateľnosť účtovného záznamu“ právoplatným daňovým dokladom. Faktúra je podľa ust. § 33 „Prenos účtovného záznamu“ cit. zákona zabezpečená v PDF súbore proti úpravám, možné je však tento dokument vytlačiť vo vysokej kvalite.

Individuálne požiadavky ohľadne úhrady účastníckeho poplatku, prípadne iné požiadavky, napr. na zabezpečenie vegetariánskej stravy a pod. je potrebné dohodnúť individuálne s poskytovateľom (e-mailom).

Platbu účastníckeho poplatku je možné realizovať len bankovým prevodom alebo vkladom na uvedený účet. Platbu nie je možné uhradiť hotovostne, ani platobnou kartou pred alebo počas seminára.

Účastnícky poplatok sa považuje za uhradený pripísaním na bankový účet poskytovateľa, a to v jeho celej výške. Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť najneskôr 1 pracovný deň pred termínom konania seminára. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nepripustiť účastníka na seminár, ak účastnícky poplatok nebol zaplatený včas alebo v celej výške.

Všetky ceny uvedené za poskytovanie služieb a produktov sú konečné s 20 % DPH.

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed, občerstvenie – káva, čaj a minerálka, náklady na organizačné zabezpečenie seminára.

Údaje pre úhradu účastníckeho poplatku:

IBAN:                                           SK23 1100 0000 0029 4309 1058
SWIFT: TATRASKBX
Variabilný symbol: IČO prihlasovaného subjektu / zamestnávateľa

____________________________________________________________________
Zásady ochrany osobných údajov

_____________________________________

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje a ďalšie informácie o objednávkach sú evidované v databáze našej spoločnosti, ktorá je vedená v zmysle zásad spracovania GDPR, vrátane zabezpečenia dát proti možnému zneužitiu. Súčasťou spracovania nie je sprístupnenie vašich osobných údajov tretím stranám.

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), účinný od 25. mája 2018./

Kontaktné údaje sú spracovaní pre účely priameho marketingu, čo je v súlade s GDPR považované za spracovanie pre účely oprávneného záujmu spoločnosti Pro Seminár, s.r.o. k zasielaniu informácií súvisiacich s objednávkou/prihláškou na vzdelávaciu aktivitu a k zasielaniu obchodných informácií spoločnosti Pro Seminár, s.r.o. Svojim zákazníkom zasielame informácie adresne. Zasielame výhradne obchodné informácie tematicky súvisiace s objednávkami zákazníkov.

Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú pre účely priameho marketingu, máte ako subjekt údajov v súlade s čl. 21 GDPR právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pre tento marketing, čo zahŕňa i profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané. Túto námietku je možné kedykoľvek písomne zaslať na adresu prevádzkovateľa.

___________________________________

Prevádzkovateľ

Pro Seminar, s.r.o., H. Meličkovej  2984/19A, Bratislava – mestská časť Karlova Ves 841 05; IČO: 53 269 888, registrovaná v obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 147553/B

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať e-mailom na adrese: halmesova@proseminar.sk alebo info@proseminar.sk. Prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia a poskytnúť dotknutej osobe informácie, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.